Jesteś tutaj

Badania

Głównym zadaniem laboratorium inżynierii tkankowej jest ocena biokompatybilności materiałów w kontakcie z komórkami w warunkach in vitro, jak również wytworzenie produktów inżynierii tkankowej oraz ich ocena w eksperymentalnych modelach zwierzęcych. Celem prowadzonych badań jest otrzymanie substytutów tkanek o potencjalnym zastosowaniu w chirurgii rekonstrukcyjnej.

Nasz zespół prowadzi badania w zakresie izolacji, hodowli i różnicowania komórek macierzystych, a także zdeterminowanych, pochodzących z różnych źródeł. Zespół posiada doświadczenie zarówno w pracy z komórkami zwierzęcymi (pochodzącymi od różnych gatunków) jak i licznymi typami komórek ludzkich.

Obecnie prowadzone są badania związane z oceną potencjału oraz wpływu czynników różnicujących na komórki mezenchymalne pochodzące z tkanki tłuszczowej. Wyizolowane komórki charakteryzowane są pod względem obecności specyficznych markerów powierzchniowych - z zastosowaniem nowoczesnych technik biologii molekularnej (Real-Time PCR, testy typu ELISA) i komórkowej (FACS, mikroskopia fluorescencyjna).

Prowadzone są także doświadczenia nad odpowiedzią komórek mezenchymalnych na właściwości mechaniczne podłoża hodowlanego. Badany jest wpływ sztywności podłoża na różnicowanie komórek w kierunku komórek osteogennych. Założenia pracy wykorzystują fakt, że podłoża o większej sztywności są bardziej preferowane przez komórki adherentne niż podłoża mniej sztywne.

Przeprowadzane są również eksperymenty we współhodowli rożnych typów komórek, np. śródbłonkowych z komórkami pochodzącymi z tkanki tłuszczowej lub kostnej.

Zespół uczestniczy w realizacji kilku projektów (finansowanych ze środków unijnych i krajowych) o charakterze aplikacyjnym prowadzonych we współpracy z grupami badawczymi z różnych obszarów naukowych.

 

Obecnie realizowane projekty:

1. Potencjał terapeutyczny mezenchmalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro -

uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek (ABCTherapy).

2. Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych (ExporeME).

3. Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza (Gliomed).

4. Wpływ dwóch różnych odmian krystalograficznych węglanu wapnia na dojrzewanie osteoklastów – znaczenie podobieństwa bioceramiki do minerału.

5. Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC.

 

Strona projektu: www.BBMRI.pl